انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اهواز
انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اهواز

همایش تجلیل از دانشجویان ممتاز و فعالین انجمن علمی

 حسابداری با حضور دکتر سجادی از اساتید برجسته استان ،

 استاد محمودی مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد

 اهواز ، استاد قاطبی مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد

 شوشتر ،مهندس بروجرد نیا مسول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 آزاد اسلامی واحد اهواز ، مهندس حسین آبادی مدیر آموزشگاه

 بورس ایران تجارت ، در روز سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۹۰

در آمفی تئاتر  دانشکده شهید بهشتی برگزار شد .ارسال توسط aehdaa

اسلایدر